Pages

June 05, 2018

Pokรจhunting Journey

665 Days of Pokรจhunting Journey๐Ÿ’ฅ

Level 40 

Pokรฉmon Go แ€›ဲแ‚• แ€™ွာ Level แ€€ုแ€”္แ€žြားแฟแ€•ီ။ แ€กျแ€™แ€„့္แ€†ံုး ျแ€–แ€…္แ€ဲ့ Level 40 ေแ€›ာแ€€္แ€žြားแ€•ါแฟแ€•ီ။

แ€’ီแ€‚ိแ€™္းแ€€ို แ€…แ€€ၤာแ€•ူแ€™ွာ แ€แ€›ားแ€แ€„္ แ€…แ€‘ြแ€€္แ€ဲ့ แ€กแ€်ိแ€”္แ€€ 6 August 2016။ แ€€ိုแ€š္ေแ€ြแ€€ แ€žူแ€„แ€š္แ€်แ€„္းေแ€ြแ€”ဲ ့ แ€แ€›ီးแ€žြားေแ€”ေแ€ာ့ แ€‚ိแ€™္းแ€™ေแ€†ာ့ျแ€–แ€…္แ€˜ူး။ แˆ แ€›แ€€္ေแ€” ့แ€Š ျแ€•แ€”္ေแ€›ာแ€€္ immigration แ€™ွာ ေแ€…ာแ€„့္แ€›แ€„္း แ€žแ€แ€„္းေแ€ြแ€–แ€္แ€›แ€„္း แ€’ီแ€‚ိแ€™္းแ€กေแพแ€€ာแ€„္းေแ€ြ ့ แ€œို ့ download แ€œုแ€•္ ေแ€†ာ့แพแ€€แ€Š့္แ€แ€š္။ ေแ€”ာแ€€္ေแ€” ့ျแ€•แ€”္แ€–်แ€€္แ€œိုแ€€္แ€แ€š္။ แ€•်แ€„္းแ€œို ့။ แ แ€•แ€္- แแ€ แ€›แ€€္ေแ€œာแ€€္ေแ€”แ€™ွ แ€‘แ€•္แ€•်แ€„္းแ€ာแ€”ဲ ့ แ€‚ိแ€™္းแ€€ို download ျแ€•แ€”္แ€œုแ€•္ေแ€†ာ့แ€ဲ့แ€ာ แ€ု Level 40 ေแ€›ာแ€€္แ€ဲ့ แ€กแ€‘ိแ€•ါแ€•ဲ။

Level 1: Monday, 8 August 2016
Level 40: Sunday, 3 June 2018


แ€กแ€ုแ€œို Level แ€€ုแ€”္แ€žြားแ€œို ့ แ€†แ€€္ေแ€†ာ့แ€…แ€›ာ แ€™แ€›ွိေแ€ာ့แ€˜ူး แ€†ိုแ€ာแ€™်ိဳး แ€™ျแ€–แ€…္แ€•ါแ€˜ူး။

แ€’ီแ€‚ိแ€™္းแ€€ แ€žြားแ€›แ€„္းแ€œာแ€›แ€„္း แ€œแ€™္းแ€™ွာေแ€ြ ့แ€ဲ့ แ€•ိုแ€€ီแ€™ြแ€”္ေแ€œးေแ€ြ แ€–แ€™္းแ€ာ။ แ€€ိုแ€š္แ€€ แ€‚ိแ€™္းေแ€†ာ့แ€ာแ€™ွာ rule แ€แ€…္แ€ုแ€‘ားแ€แ€š္။ แ€กေแ€€ာแ€„္แ€…ံုေแ€กာแ€„္แ€†ိုแฟแ€•ီး evolve แ€œုแ€•္ แ€™แ€šူแ€˜ူး။ wild แ€™ွာ ေแ€•แšแ€ဲ့ แ€–แ€™္းแ€œို ့แ€›แ€ဲ့ แ€กေแ€€ာแ€„္แ€†ို ေแ€ြ ့แ€ဲ့ แ€กแ€‘ိ ေแ€…ာแ€„့္แ€–แ€™္းแ€แ€š္။ wild แ€™ွာ แ€œံုးแ€ แ€™ေแ€•แšแ€˜ူးแ€†ိုแ€™ွ evolve แ€œုแ€•္แ€šူျแ€–แ€…္แ€แ€š္။ แ€’ီေแ€ာ့ แ€€ိုแ€š္แ€€ แ€กแ€ု Level แ€žာแ€€ုแ€”္แ€แ€š္ แ€™แ€›ွိေแ€žးแ€ဲ့ แ€•ိုแ€€ီแ€™ြแ€”္ေแ€œးေแ€ြ แ€กแ€™်ားแ‚€แ€€ီးแ€€်แ€”္ေแ€žးแ€แ€š္ေแ€œ။

แ€‚ိแ€™္း Level แ€แ€€္แ€–ို ့ Experience Point แ€›ေแ€กာแ€„္ ေแ€†ာ့แ€ာแ€™်ိဳး แ€œုแ€•္แ€–ို ့ แ€™แ€œိုေแ€ာ့ေแ€•แ€™ဲ့ แ€กေแ€€ာแ€„္ေแ€œးေแ€ြแ€…ံုေแ€กာแ€„္ေแ€ာ့ ေแ€กးေแ€†း แ€†แ€€္ေแ€†ာ့ျแ€–แ€…္ေแ€”แ€ฅီးแ€™แ€š္ แ€‘แ€„္แ€•ါแ€แ€š္။

แ€กေแ€ြးแ€กေแ€แš ေแ€€ာแ€„္းแ€žူ၊ แ€…แ€ฅ္းแ€…ားแ€†แ€„္ျแ€แ€„္แ€‰ာแ€္ แ€›ွိแ€žူေแ€ြแ€Ÿာ แ€ုแ€œို แ€‚ိแ€™္းแ€แ€…္แ€ုแ€™แ€Ÿုแ€္ แ€€แ€…ားแ€–ူးแพแ€€แ€žแ€Š္။ แ€’ီแ€กแ€‘ဲแ€€แ€™ွ แ€‡ြဲแ€ီแ€›ိแ€š แ€›ွိแ€žူေแ€ြแ€€ေแ€ာ့ แ€‚ိแ€™္းแ€แ€…္แ€ုแ€™แ€Ÿုแ€္แ€แ€…္แ€ုแ€€ို Level แ€€ုแ€”္แ€กแ€‘ိ ေแ€†ာ့แ€–ူးแพแ€€แ€•ါแ€žแ€Š္။

No comments: